Quy định mới về quản lý tài nguyên nước ở Đồng Nai

ThienNhien.Net – Với mục tiêu góp phần bảo vệ vững chắc tài nguyên nước ở Đồng Nai, ngày 24/02 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quy định mới về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.


Quy định mới về quản lý tài nguyên nước gồm 7 chương, 25 điều quy định chung về việc cấp phép hoạt động tài nguyên nước; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong hoạt động về tài nguyên nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân hoạt động tài nguyên nước; chế độ báo cáo, thanh tra chuyên ngành về hoạt động tài nguyên nước; khen thưởng và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện.

Theo quy định mới được ban hành, các hoạt động về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh sẽ được quản lý một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ vững chắc nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định mới này có hiệu hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.