Chia sẻ lợi ích trong sử dụng tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Ở Việt Nam những năm qua, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã tạo áp lực khai thác ngày càng lớn lên tài nguyên nước. Nhu cầu về nước ngày càng tăng dẫn đến nguy cơ suy thoái, cạn kiệt nguồn nước mặt, nước ngầm. Vì vậy, quản l‎ý tổng hợp, chia sẻ lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước là vấn đề bức thiết.


Theo Cục Quản l‎ý Tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường), nước ta đã và đang tiếp cận với phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông. Những văn bản pháp luật hiện hành quy định về cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và nhất là Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước… trong tương lai sẽ giúp cho nguồn nước được quản lý và sử dụng hiệu quả hơn.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới áp dụng phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông đều cho thấy tính hiệu quả và cơ sở khoa học. Phương thức quản lý này sẽ tạo ra các cơ chế, chính sách để điều phối, chia sẻ cơ hội tiếp cận nguồn nước, bảo đảm các quyền tối thiểu của con người và cộng đồng dân cư sinh sống trên lưu vực sông, đặc biệt là ở hạ du.

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước sẽ tạo ra cơ chế để phát huy cao nhất tính hiệu quả trong phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, tạo sự công bằng, bình đẳng trong phân phối tài nguyên nước và các dịch vụ về nước đối với các ngành kinh tế, các nhóm xã hội khác nhau, làm giảm mâu thuẫn, cạnh tranh về nước, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững (thông qua các chính sách kinh tế, cơ chế chia sẻ lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước).