Bình Định triển khai dự án VLAP còn chậm

ThienNhien.net – Bình Định được chọn là 1 trong 9 tỉnh thành của cả nước tham gia triển khai Dự án VLAP – Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam. Sau một năm thực hiện, tiến độ triển khai Dự án ở Bình Định hiện được đánh giá là chậm, ảnh hưởng tới mục tiêu chung của Dự án.


Dự án VLAP bao gồm 3 hợp phần chính: hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai, tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai; quản lý dự án và theo dõi đánh giá.

Dù đã được tỉnh xác định là một dự án quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần tạo công bằng xã hội, đảm bảo quyền lợi hợp lý của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng đất… nhưng đến nay tiến độ Dự án VLAP ở Bình Định vẫn triển khai khá chậm so với các tỉnh khác.

Theo kế hoạch, Dự án VLAP Bình định sẽ được thực hiện đến tháng 6/2013, tuy nhiên Ban quản lý Dự án hiện đang gặp khó khăn trong việc mua sắm đấu thầu các gói dịch vụ kỹ thuật về đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính…

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo dự án VLAP Trung ương cuối năm 2009, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thực hiện dự án.

Đáp lại, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiện toàn quản lý, xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo tiến độ, đồng thời học tập kinh nghiệm từ các tỉnh đã triển khai tốt…

Hy vọng trong thời gian tới Dự án VLAP Bình Định sẽ bắt kịp nhịp độ cùng các tỉnh khác, đảm bảo tiến độ chung của Dự án trên toàn quốc.