Quảng Ninh thành lập Hội đồng xét duyệt dự án phát triển rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét duyệt để lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Hội đồng này có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh xét duyệt, lựa chọn các doanh nghiệp có đủ điều kiện để đầu tư phát triển rừng theo các tiêu chí đã được quy định tại Quyết định ban hành một số chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 3079/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009), nhằm tăng nhanh diện tích rừng trồng sản xuất hàng năm, thúc đẩy hình thành thị trường nghề rừng phát triển ổn định lâu dài.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt doanh nghiệp đầu tư phát triển rừng trên địa bàn tỉnh là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên gồm lãnh đạo các ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có doanh nghiệp đăng ký đầu tư phát triển rừng.

Hội đồng làm việc kiêm nhiệm theo chế độ tập thể, được triệu tập theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đối với từng dự án cụ thể.

Cũng theo quyết định mới này, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục, hồ sơ theo trình tự quy định để trình Hội đồng của tỉnh xét duyệt, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.