Triển khai xây dựng xã nông thôn mới

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chỉ đạo các tỉnh tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh công tác triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, Chính phủ đã có Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009, ban hành bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, áp dụng từ cấp xã. Trong đó, có tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh, trật tự xã hội.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang hoàn chỉnh dự thảo quyết định trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình này.

Theo báo cáo của các địa phương, đến tháng 06/2009, tỷ lệ số xã đã có quy hoạch xây dựng chiếm tỷ lệ trung bình 23,8%. Tuy nhiên, các xã có quy hoạch chủ yếu tập trung vào quy hoạch trung tâm xã, số lượng các điểm dân cư nông thôn tập trung có quy hoạch còn thấp.

Quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn cũng đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương hoàn thành đến hết năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đây sẽ là cơ sở để tiến hành đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới bền vững, giàu đẹp, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.