Quảng Ninh triển khai Quy chế quản lý cụm công nghiệp

ThienNhien.Net – Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý cụm công nghiệp.


Theo công văn 5163/UBND-CN, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung của quy chế nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong việc quản lý và đầu tư phát triển cụm công nghiệp của các địa phương theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Cùng đó, Sở Công thương sẽ phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính lập kế hoạch và bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cho các địa phương. Hướng dẫn nội dung về quy hoạch chi tiết và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như việc thu phí bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.

Đối với các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi, thống kê và định kỳ hoặc lập báo cáo tình hình phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn theo chế độ, biểu mẫu do Bộ Công thương ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.