Quảng Ninh: Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 4253/QĐ-UBND nhằm phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tổng thể và một số vùng trọng điểm ở Quảng Ninh đến năm 2020.


Theo đó, mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trưởng tổng thể và một số vùng trọng điểm của Quảng Ninh đến năm 2020 là phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.
Đồng thời, tăng cường bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và tăng cường khả năng quản lý môi trường, nâng cao năng lực và kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả luật bảo vệ môi trường nhằm cải thiện căn bản chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu, góp phần quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Quy hoạch bảo vệ môi trường đề ra các chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện đến năm 2020 với các nội dung hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái ở mức cao và đáp ứng các yêu cầu về môi trường để hội nhập kinh tế quốc tế và hạn chế các tác động tiêu cực từ mặt trái của toàn cầu hoá.

Toàn tỉnh được nghiên cứu phân chia thành 2 nhóm vùng môi trường phía Tây và phía Đông, 11 vùng và 42 tiểu vùng với những quy hoạch, định hướng nhằm tổ chức không gian khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường từng tiểu vùng.

Bản quy hoạch đưa ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu bảo vệ môi trường, các dự án ưu tiên và 8 nhóm giải pháp thực hiện, gồm các giải pháp về thể chế chính sách, quản lý và giám sát môi trường; xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; quy hoạch; khoa học công nghệ và công trình; đầu tư; tổ chức quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin môi trường; mở rộng quan hệ đối ngoại.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung quy hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.