Đà Nẵng: Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển khí sinh học

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt tổng thể dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí 66,063 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á là 57,69 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách thành phố Đà Nẵng 8,393 tỷ đồng.


Các hạng mục chủ yếu của dự án bao gồm: quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn; tổ chức đào tạo cho nông dân trong quá trình sản xuất rau, quả; lắp đặt các nhà lưới, các thiết bị để sản xuất rau an toàn; xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các điểm bán rau an toàn; đầu tư trang thiết bị để kiểm nghiệm, chứng nhận rau an toàn….

Mục tiêu của dự án nhằm tăng trưởng bền vững ngành sản xuất rau, quả; tăng cường thể chế quản lý Nhà nước về các hệ thống an toàn và chất lượng sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu trong nước và xuất khẩu; tăng cường sản xuất khí sinh học tạo ra nguồn năng lượng sạch, rẻ tiền; góp phần giải quyết công ăn, việc làm cho người nông dân và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường,…

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2010 đến năm 2015 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện.