Đà Nẵng: Thành lập Tổ công tác về Biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Nằm trong kế hoạch của Dự án “Giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng”, vừa qua, UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác về Biến đổi khí hậu, nhằm thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án.


Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Quản lý Dự án lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố trong vòng 6 tháng tới (từ tháng 10/2009 đến tháng 03/2010). Cụ thể là:

– Lựa chọn một số hoạt động và một số ngành cụ thể để lồng ghép vấn đề Biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển năm tới của ngành;

– Triển khai các tiểu dự án thí điểm của Tổ chức Thách thức với thay đổi tại Việt Nam;

– Xác định các nghiên cứu đánh giá hoặc lĩnh vực quy hoạch cần thực hiện;

– Xây dựng kế hoạch hành động cho thành phố và chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án theo chức năng và bảo đảm tiến độ, yêu cầu;

– Báo cáo đề xuất Trưởng ban chỉ đạo các vấn đề liên quan.