Bắc Ninh họp triển khai Luật ĐDSH

ThienNhien.net – Ngày 16/09, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã họp triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009.


Nhiều vấn đề mang tính nguyên tắc như bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, qui hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loại sinh vật, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; lưu giữ, bảo quản mẫu vật di truyền, đánh giá nguồn gen, quản lí thông tin về nguồn gen…đã được các đại biểu trao đổi, thảo luận, liên hệ với thực tiễn, từ đó tiến hành các hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngay sau khi triển khai thực hiện luật này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin đại chúng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng tài nguyên môi trường mở các đợt tuyên truyền phổ biến Luật đa dạng sinh học đến các tầng lớp nhân dân, khuyến khích, động viên mọi người có ý thức chấp hành, tự nguyện tự giác tham gia các hoạt động vì môi trường vì cộng đồng, vì sự sống hôm nay và mai sau.

Trước mắt, Sở Tài nguyên môi trường, UBND các huyện áp dụng ngay các giải pháp về quản lý, chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh, gìn giữ môi trường sinh thái để bảo tồn hai nguồn gen quí hiếm có trên địa bàn như Vườn cò Đông Xuyên (huyện Yên Phong) và giống gà Hồ, thôn Lạc Thổ, xã Song Hồ (huyện Thuận Thành)…