Phê duyệt đề án bảo tồn ở Sơn Trà

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng” với 4 chương trình chính gồm: Bảo tồn, Tăng cường năng lực nhận thức, Nâng cao nhận thức và Phát triển kinh tế; sẽ được triển khai trong giai đoạn 2010 – 2020.


Mục tiêu của Đề án là bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng trong phạm vi Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái trong vùng; tăng cường năng lực quản lý của các đơn vị chức năng; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương và đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án là 40 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ quốc tế cho các dự án và chương trình bảo tồn đa dạng sinh học; chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp; từ một số tổ chức quốc tế; Quỹ Bảo tồn của Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)… và nguồn đầu tư, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nguồn vốn tư nhân.