Quản lý quy hoạch cây xanh cho thành phố Cà Mau

ThienNhien.Net – Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, quá trình đô thị hoá thành phố Cà Mau cũng diễn ra nhanh chóng, bộ mặt đô thị được cải thiện rõ rệt. Để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Cà Mau đến năm 2010 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, riêng về kết cấu hạ tầng đô thị, trong những năm qua thành phố Cà Mau đã được Trung ương, tỉnh quan tâm quy hoạch và đầu tư xây dựng, nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị nhìn chung so với yêu cầu còn đạt thấp, đặc biệt là đường giao thông, cấp – thoát nước, giáo dục, y tế, trung tâm thương mại… trong đó có cây xanh đô thị.


Mặc dù, điều kiện ngân sách còn khó khăn nhưng tỉnh rất chú trọng và quan tâm đến việc phát triển diện tích cây xanh đô thị. Với hệ thống cây xanh đô thị của thành phố Cà Mau hiện nay, tuy chưa đáp ứng được yêu cầu về môi trường cảnh quan, tỷ lệ diện tích cây xanh, cơ cấu cây trồng chưa hợp lý và vẫn còn thiếu một số giải pháp đồng bộ cho việc phát triển hệ thống cây xanh đô thị, nhưng đã có chuyển biến tích cực.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc phát triển cây xanh là kinh phí cho công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, thiếu cơ chế, chính sách để khuyến khích mọi thành phần kinh tế và nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, công tác quản lý về cây xanh còn lỏng lẻo, tình trạng chặt phá cây, tỉa cành… một cách tuỳ tiện làm giảm diện tích mật độ che phủ và khả năng sinh tồn của cây. Việc trồng cây xanh ở những nơi công cộng vẫn còn mang tính tự phát, manh mún.

Để tăng cường việc quản lý, bảo vệ và phát triển cây xanh đô thị thành phố Cà Mau nhằm góp phần đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2010, chính quyền đô thị phải triển khai đồng bộ nhiều mặt như: thiết kế quy hoạch xây dựng phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về quỹ đất cây xanh đô thị theo quy định trong quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng hiện hành; trồng, duy trì và bảo vệ cây xanh; việc chặt hạ và dịch chuyển cây xanh đô thị phải đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định và dành quỹ đất phát triển vườn ươm cây xanh; đồng thời khuyến khích xã hội hóa công tác quản lý, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị; phát động chương trình hộ gia đình tự trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh khu vực nhà mình, trên các tuyến phố đã quy hoạch… và theo quy định về chủng loại cây trồng, có như vậy tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị thành phố Cà Mau mới đạt và vượt so với yêu cầu.