Bắc Giang: Phát triển vùng rau phục vụ chế biến nông sản

ThienNhien.Net – Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn và nâng cao thu nhập cho nông dân, tỉnh Bắc Giang đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đầu tư phát triển vùng rau phục vụ chế biến.

Diện tích trồng các loại rau hàng năm của tỉnh Bắc Giang hiện đạt khoảng 22.000 ha, riêng diện tích rau phục vụ chế biến có khoảng 550 ha. Thực tế cho thấy, trồng rau chế biến có thu nhập cao hơn trồng lúa từ 3 đến 5 lần. Nhiều địa phương trong tỉnh đã có chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau phục vụ chế biến và đã có hiệu quả rõ rệt trong việc khuyến khích, giúp nông dân mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế của diện tích trồng rau này, bước đầu hình thành quan hệ hợp đồng giữa nông dân với các doanh nghiệp trong việc cung ứng và bao tiêu nông phẩm hàng hoá.

Điển hình như huyện Lạng Giang hỗ trợ sản xuất để mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật với mức 108 ngàn đồng/sào/vụ, hỗ trợ ban điều hành công tác này ở cơ sở mức 100 ngàn đồng/ha/vụ; huyện Tân Yên hỗ trợ sản xuất mức 30 ngàn đồng/sào/vụ, hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mức 2 triệu đồng/ha/vụ, hỗ trợ ban điều hành cơ sở 500 ngàn đồng/ha/vụ; huyện Lục Nam hỗ trợ sản xuất 200 ngàn đồng/sào/vụ, hỗ trợ ban điều hành cơ sở 200 ngàn đồng/ha/vụ. Huyện Việt Yên hỗ trợ sản xuất 300 ngàn đồng/sào/vụ.

UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau phục vụ chế biến, phấn đấu đến năm 2012 sẽ mở rộng diện tích rau này của tỉnh lên 1000 ha. Theo đó, từ nguồn vốn lồng ghép thuộc các chương trình và ngân sách, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các hộ sản xuất rau chế biến để mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; đào tạo, tập huấn quy trình kỹ thuật cho các hộ sản xuất rau chế biến tham gia trồng vụ đầu hoặc trồng những loại cây trồng mới và hỗ trợ xây dựng, cải tạo hệ thống kênh mương, trạm bơm tưới phục vụ khu vực sản xuất rau này.

Đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong tỉnh đầu tư phát triển sản xuất rau phục vụ chế biến thành vùng tập trung cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Các hộ hoặc đại diện hộ sản xuất rau phục vụ chế biến được hỗ trợ phải ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hoá với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu theo quy định; vùng sản xuất rau chế biến tập trung phải có quy mô từ 1 ha trở lên.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 8 doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, với nhu cầu nguyên liệu chế biến mỗi năm từ 22-25 ngàn tấn, tương đương diện tích trồng rau phục vụ chế biến từ 900-1000 ha. Hiện nay, sản lượng rau phục vụ chế biến của tỉnh mới đáp ứng được từ 50-55% nhu cầu nguyên liệu cho các công ty chế biến nông sản trên địa bàn; số nguyên liệu còn lại, các công ty này phải thu mua từ các tỉnh khác.
Theo mục tiêu phát triển, các công ty này đều có xu hướng sẽ mở rộng quy mô và nâng cao công suất chế biến nông sản. Tuy nhiên, cho đến nay, diện tích rau phục vụ chế biến của tỉnh khó mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của các công ty này. Nguyên nhân là do sản xuất rau này ở tỉnh nhìn chung còn nhỏ lẻ, manh mún; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chưa được đầu tư đồng bộ; chi phí sản xuất và quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc đòi hỏi cao hơn các loại cây trồng khác nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Bên cạnh đó, trình độ thâm canh và kiến thức về tiêu thụ hàng hoá nông phẩm thông qua hợp đồng kinh tế của nông dân trong tỉnh cũng còn nhiều hạn chế.