Thông báo về tài trợ năm 2009 của Quỹ Xã hội Dân sự

Quỹ Xã hội Dân sự (trước đây được gọi là Chương trình Tài trợ nhỏ) của Ngân hàng Thế giới được thành lập từ năm 1983 nhằm trợ giúp các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức xã hội dân sự. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ các sáng kiến tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả phát triển, các hoạt động thúc đẩy hòa nhập xã hội, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân, các hoạt động nhằm củng cố quan hệ đối tác với khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự khác. Ngân hàng Thế giới tại Việt nam hân hạnh xin thông báo về khoản tài trợ năm 2009 của Quỹ Xã hội Dân sự năm với số tiền tương đương 692 triệu đồng Việt nam cho các tổ chức xã hội dân sự trong nước của Việt Nam.

Quỹ Xã hội Dân sự (trước đây được gọi là Chương trình Tài trợ nhỏ) của Ngân hàng Thế giới được thành lập từ năm 1983 nhằm trợ giúp các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức xã hội dân sự. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ các sáng kiến tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả phát triển, các hoạt động thúc đẩy hòa nhập xã hội, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân, các hoạt động nhằm củng cố quan hệ đối tác với khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự khác. Ngân hàng Thế giới tại Việt nam hân hạnh xin thông báo về khoản tài trợ năm 2009 của Quỹ Xã hội Dân sự năm với số tiền tương đương 692 triệu đồng Việt nam cho các tổ chức xã hội dân sự trong nước của Việt nam.

Kể từ năm 1999 đến nay, Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội đã được phân cấp quản lý chương trình tài trợ này và đã tài trợ cho khoảng 95 hoạt động ở Việt nam với tổng số tiền khoảng 350,000 đô la Mỹ. Các tổ chức phi chính phủ Việt nam đã sử dụng các khoản tài trợ của chương trình để triển khai các hội thảo phổ biến thông tin và tri thức với nhiều chủ đề đa dạng phong phú từ vấn đề bình đẳng giới, quá trình phát triển của xã hội dân sự ở Việt nam, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, giáo dục pháp luật, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và tài nguyên.

Các dự án do Chương trình tài trợ còn tổ chức các lớp tập huấn về sinh kế cho các hộ nghèo, cộng đồng người khuyết tật, phụ nữ đơn thân nghèo, nhóm người nhập cư và cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo cách thức sản xuất kinh doanh, trồng trọt chăn nuôi để giảm nghèo. Chương trình còn tài trợ cho các dự án phát triển và củng cố mạng lưới làm việc và tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ trong nước.

Những hoạt động đáp ứng được yêu cầu để nhận tài trợ năm 2009 phải tập trung vào nâng cao năng lực, nâng cao vị thế và tiếng nói của những nhóm người dễ bị thương tổn như thanh niên, trẻ em, phụ nữ bị thiệt thòi, người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo và người nhập cư từ nông thôn ra thành thị. Các hoạt động phải tập trung vào hỗ trợ những nhóm dân này và khuyến khích hòa nhập xã hội.

Những mục tiêu này có thể thực hiện được thông qua các hoạt động như hội thảo và tập huấn nâng cao kỹ năng hoặc trao đổi kiến thức nhằm thúc đẩy sự tham gia của các nhóm dân bị thiệt thòi vào quá trình phát triển, các chương trình truyền thông phù hợp để cải thiện cung cấp dịch vụ xã hội và quá trình hoạch định chính sách, các sáng kiến và nỗ lực thành lập và củng cố mạng lưới hoạt động để tăng cường năng lực. Khoản tài trợ phải được dùng vào một hoạt động cụ thể và kết thúc trong vòng một năm kể từ ngày giải ngân. Ưu tiên các tổ chức chưa được tài trợ của Quỹ Xã hội Dân sự và Chương trình Tài trợ nhỏ trong các năm trước và không tổ chức nào được tài trợ quá 3 lần trong vòng 5 năm.

Xin lưu ý rằng Quỹ Xã hội Dân sự sẽ không trợ giúp triển khai các dự án; các chương trình nghiên cứu; chương trình đào tạo chính quy; tăng cường; các xuất học bổng hay chương trình học tập; mua sắm trang thiết bị, cung cấp dịch vụ; xây dựng; hoặc các cá nhân đứng ra xin tài trợ, bao gồm việc đi lại hay học tập, nghiên cứu. Do số tiền tài trợ có hạn nên chương trình chỉ hỗ trợ cho các tổ chức có mục tiêu phát triển, chứ không tài trợ cho các tổ chức có mục tiêu từ thiện. Tối đa một khoản tài trợ là 85 triệu đồng Việt nam.

Mẫu hồ sơ và hướng dẫn tham gia chương trình có thể lấy tại Lễ tân, Văn phòng Ngân hàng Thế giới, tầng 8, 63 Lý Thái Tổ, Hà nội hoặc tải thông tin từ trang web của Ngân hàng Thế giới tại Việt nam: http://www.worldbank.org/vietnam.

Muốn biết thêm thông tin xin liên hệ cô Bồ Thị Hồng Mai – điện thoại: 04-936-7300, fax: 04-934-659, email vietnam@worldbank.org hoặc tham khảo trang web.

Các tổ chức ở xa có thể liên hệ lấy mẫu hồ sơ và hướng dẫn tham gia chương trình qua thư điện tử hoặc đường bưu điện. Hạn nhận hồ sơ cuối cùng là ngày 20 tháng 3 năm 2009 (đối với các tổ chức ở xa hạn nhận hồ sơ sẽ căn cứ vào ngày trên dấu bưu điện).