Trao đổi kinh nghiệm ĐTM Việt-Hàn

ThienNhien.Net – Vừa qua, Hội Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Việt Nam, thành viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã làm việc với Hội ĐTM Hàn Quốc về kế hoạch hợp tác giữa hai Hội trong năm 2009.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của Hội thảo lần thứ nhất giữa Hội ĐTM Việt Nam và Hội ĐTM Hàn Quốc (KSEIA) tháng 12/2007, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác tổ chức Hội thảo lần thứ 2.

Sau khi trao đổi, hai bên thông nhất chọn đề tài của Hội thảo là “Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc về ĐTM và ĐMC”; địa điểm Hội thảo là TP. HCM. Thời gian tổ chức Hội thảo là tuần cuối tháng 12 năm 2009. Kinh phí tổ chức Hội thảo sẽ do hai bên cùng đóng góp.

Ban tổ chức sẽ do PGS. TS Nguyễn Văn Phước và TS. Jung, Jong-Gwan, Phó Chủ tịch KSEIA đồng Trưởng ban, TS. Phạm Khang và TS. Kim Myunjin dồng Phó trưởng ban. Hội đồng khoa học do GS. Lê Thạc Cán và TS. Jung, Jong-Gwan làm đồng Chủ tịch.

Hiện nay Hội ĐTM Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị các công tác phục vụ Hội thảo.