Phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 1/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong đó, cần xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý môi trường các cấp, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường giữa các cơ quan nhà nước, quy định rõ chế tài đủ mạnh để xử lý và răn đe các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý môi trường trực thuộc các Ban quản lý khu công nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các doanh nghiệp vi phạm, đặc biệt là các doanh nghiệp cố ý vi phạm, vi phạm có hệ thống.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cần được đẩy mạnh.