Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

Ngày 01/07, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội vừa được thành lập, chuyên kiểm soát ô nhiễm, kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, thẩm định đánh giá tác động môi trường, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ môi trường là tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật có đủ hành lang pháp lý trong công tác bảo vệ môi trường của thành phố, tuyên truyền giáo dục cho người dân, kiểm soát ô nhiễm, kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn Hà Nội…

Ông Nguyễn Đăng Bình – Phó Giám đốc Sở TN-MT và Nhà đất Hà Nội cho biết, việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội nhằm tăng cường quản lý môi trường của thành phố. Nhất là trong bối cảnh Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, rất nhiều vấn đề môi trường cần được tiếp tục giải quyết như ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, các lưu vực sông…

Ông Nguyễn Văn Lương, vừa nhậm chức Chi cục trưởng cho biết, trước mắt chi cục sẽ tập trung tuyên truyền cho người dân và các tổ chức trên địa bàn Hà Nội về sự báo động ô nhiễm không khí, nước, bụi, tiếng ồn tại Thủ đô.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội giữ mức tăng trưởng cao, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh khiến ô nhiễm nước thải, khí thải, chất thải rắn thêm trầm trọng.