Tăng cường năng lực quản lý khu bảo tồn biển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cấp kinh phí khoảng 6 tỷ đồng để thực hiện dự án tăng cường năng lực cán bộ quản lý khu bảo tồn biển và nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương sống trong khu bảo tồn biển và vùng lân cận.

Dự án sẽ thực hiện việc đánh giá nhu cầu đào tạo về bảo tồn biển và quản lý khu bảo tồn biển đối với ngành thuỷ sản, các bộ ngành liên quan và các địa phương có khu bảo tồn biển; đào tạo cán bộ chủ chốt cho các ngành và các ban quản lý về bảo tồn biển ở mức trên đại học; đánh giá cộng đồng địa phương chịu tác động bởi việc thiết lập các khu bảo tồn biển.

Hiện lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác bảo tồn biển hoặc liên quan đến hoạt động bảo tồn biển còn thiếu, năng lực chuyên môn, cũng như kinh nghiệm quản lý còn yếu.

Bên cạnh đó, hầu hết các khu bảo tồn biển hiện nay được thiết lập ở Việt Nam đều nằm ở ven bờ, gần các trung tâm phát triển kinh tế hoặc có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Trong khu bảo tồn biển và vùng lân cận các khu bảo tồn biển này đều có cư dân sinh sống và có cuộc sống phụ thuộc lâu đời vào nguồn lợi liên quan tới khu bảo tồn biển. Bởi vậy cải thiện sinh kế cho họ, nâng cao nhận thức cho họ sẽ giúp họ hiểu biết hơn về lợi ích bảo tồn đối với kinh tế đất nước.