Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Theo đó, ngành chăn nuôi chuyển sang sản xuất theo phương thức tập trung, công nghiệp, với tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt trên 42%, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mức tăng trưởng bình quân của ngành từ nay đến năm 2010 là 8-9%/năm, giai đoạn 2010-2015 tăng khoảng 6-7%/năm; phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thịt các loại là 5.500 ngàn tấn, trong đó thịt lợn chiếm 63%, thịt gia cầm 32%, thịt bò 4%.

Với mục tiêu như vậy, đàn lợn sẽ được phát triển nhanh theo hướng nuôi trang trại, công nghiệp ở nơi có điều kiện về đất đai.
Các sản phẩm chủ lực của ngành chăn nuôi là lợn, gia cầm, bò sữa, bò thịt. Ngành chăn nuôi sẽ tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến để bảo đảm bệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.