Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công tác bảo vệ môi trường

Kỹ thuật hạt nhân đã được ứng dụng ở Việt Nam trong lĩnh vực quan trắc cũng như xử lý một số loại ô nhiễm. Từ những năm 80 của thế kỷ XX, quan trắc phóng xạ môi trường đã được các chuyên gia môi trường Việt Nam thực hiện từ quan trắc môi trường nước, đất đến không khí và vẫn được tiến hành thường xuyên cho đến nay.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, Việt Nam đã xác lập được cơ sở dữ liệu ban đầu về phông phóng xạ môi trường trước khi có nhà máy điện hạt nhân. Bên cạnh đó, các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân cũng đã được nghiên cứu triển khai để xử lý các loại ô nhiễm môi trường khác. Ngoài ra, một số ngành công nghiệp đã nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật bức xạ để xử lý ô nhiễm, cho kết quả khả quan.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng đã tính đến vấn đề an toàn bức xạ hạt nhân trong qúa trình ứng dụng kỹ thật hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế dân sinh nói chung và vấn đề môi trường nói riêng.

Đó là nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và luật pháp bảo đảm an toàn bức xạ cho các ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được thực hiện, bao gồm xây dựng các phòng đo liều chiếu xạ ngoài, chiếu xạ trong, các phòng chuẩn đo lường bức xạ phục vụ kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo liều, các cơ sở quản lý chất thải phóng xạ; ban hành pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ và các nghị định, thông tư hướng dẫn cùng các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ…

Với những kết quả nghiên cứu ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được tiến hành từ những năm 80 của thế kỷ XX và được đang phát triển mạnh mẽ ở những năm đầu thế kỷ XXI. Chính những kết quả đó là cơ sở và nền tảng để Chính phủ đề ra các quyết sách quan trọng trong việc ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.