Ban hành Luật đa dạng sinh học

Ngày 21/12/2007, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giới thiệu dự án Luật Da dạng sinh học. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, thực trạng pháp luật, công tác quản lý, các vấn đề bức xúc và các thách thức đối với đa dạng sinh học ở nước ta; phân tích các cam kết quốc tế; tham khảo hơn 40 bộ luật về đa dạng sinh học của các nước trên thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự án Luật Đa dạng sinh học. Trong quá trình soạn thảo dự án Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự tham gia, đóng góp của các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia luật trong và ngoài nước; đã tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế, các cuộc họp tham vấn ý kiến rộng rãi của các bên liên quan; xin ý kiến góp ý bằng văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ và đã hoàn thiện, chỉnh sửa nhiều lần dự án Luật Da dạng sinh học.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự án Luật Đa dạng sinh học để Chính phủ trình Quốc hội. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ biên tập gồm các thành viên là đại diện các cơ quan có liên quan và một số nhà khoa học trong lĩnh vực đa dạng sinh học.

Dự án Luật Đa dạng sinh học có 10 chương, 91 điều.