Thu phí 6 triệu đồng/tấn đối với chất thải rắn nguy hại

Ngày 29/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Đối tượng chịu phí theo Nghị định này là chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác (trừ chất thải rắn thông thường thải trong sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình).

Đối tượng nộp phí là các tổ chức cá nhân có thải chất rắn thuộc đối tượng chịu phí quy định trong Nghị định, trừ những đối tượng tự xử lý hoặc ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật.

Mức thu phí đối với chất thải rắn thông thường phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề; không quá 40.000 đồng/tấn; đối với chất thải rắn nguy hại không quá 6 triệu đồng/tấn.

Tiền thu phí được để lại một phần cho cơ quan, đơn vị trực tiếp thu để trang trải cho việc thu phí; phần còn lại là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để chi dùng cho việc xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, chi hỗ trợ cho việc phân loại chất thải rắn và chi hỗ trợ đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp, công trình xử lý chất thải rắn, sử dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng, xử lý và tiêu hủy…