Đầu tư cho chương chình quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt, với kinh phí thực hiện khoảng 1.300 tỷ đồng.

Chương trình phấn đấu đến năm 2010 xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống quản lý VSATTP, bảo đảm về VSATTP phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.

Theo đó, chương trình đã đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2010 như: có 90% người sản xuất, 80% người tiêu dùng hiểu biết đúng, thực hành đúng về VSATTP và 80% tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về VSATTP phù hợp với tiêu chuẩn thế giới.