Phát hiện loài cổ thực vật tại Lâm Đồng

Các nhà khoa học của vườn quốc gia Bidoup Núi Bà và Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa phát hiện một loài cổ thực vật sinh sống trong khu vực vườn quốc gia, có tên thường gọi là sồi ba cạnh.

Sồi ba cạnh (Trigonobalanus verticillata Forman) là một chi thực vật cổ có mức độ tiến hóa thấp nhất trong các chi của Họ Dẻ (Fagaceae).

Trên thế giới, chi Trigonobalanus mới chỉ xác định có ba loài, trong đó loài sồi ba cạnh đã xác định chỉ phân bố ở Inđônêxia, Malaixia và Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2/2002, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Viện Điều tra Quy hoạch Rừng Việt Nam đã tìm thấy loài cây này phân bố ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Hà Nừng (tỉnh Kon Tum) và Kon Ka Kinh (Gia Lai).

Tính đến thời điểm này, vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đã phát hiện bốn loài thực vật cổ và quý hiếm sinh sống tại đây gồm thông hai lá dẹt, Pơ mu, thông năm lá và sồi ba cạnh.