Ô nhiễm dầu tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Đánh giá tác động ô nhiễm dầu đến hệ sinh thái biển và lượng giá thiệt hại kinh tế, là chủ đề của cuộc Hội thảo khoa học vào sáng ngày 14/06 do Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Hà Nội.

Theo thống kê của Cục Môi trường (Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường) từ năm 1987 đến nay đã xảy ra hơn 90 vụ tràn dầu tại các vùng sông và biển ven bờ của nước ta, gây ô nhiễm làm thiệt hại to lớn về kinh tế. Sự cố tràn dầu từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2007 đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh thành phố, gần đây nhất, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cũng bị các vệt dầu loang “tấn công”.

Báo cáo “ Đánh giá tác động ô nhiễm tràn dầu đến hệ sinh thái biển, ven biển và lượng giá thiệt hại kinh tế” của các chuyên gia Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam” đã đưa ra các nội dung chủ yếu: đánh giá tổng quan tình hình dầu tràn ở vùng biển Việt Nam; đánh giá ảnh hưởng của sự cố dầu tràn đến các hệ sinh thái tiêu biểu; tổn thất trực tiếp, tổn thất gián tiếp, thiệt hại đến các giá trị để danh, lưu tồn, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng xử, khắc phục trước mắt và lâu dài sự cố dầu tràn.