Mùa vàng

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã tiến hành thu hoạch lúa vụ đông xuân (vụ chiêm). Theo Bộ Thương mại, ước tính sản lượng lúa cả nước đạt 17,7 triệu tấn. Tuy nhiên, do chưa hoàn toàn khống chế được dịch bệnh trên lúa và chịu ảnh hưởng của tình hình khô hạn trên diện rộng, năng suất và chất lượng gạo vụ chiêm năm nay bị ảnh hưởng đáng kể.

vụ mùa