Xây dựng 258.400 công trình cấp nước nông thôn

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, năm 2007 Trung tâm sẽ phối hợp với các địa phương trong cả nước xây dựng 258.400 công trình cấp nước, trong đó có 560 công trình cấp nước tập trung (bao gồm cả nâng cấp, cải tạo) và các mô hình công nghệ xử lý nước, rác thải, chất thải làng nghề…

Các công trình cấp nước xây dựng mới sẽ được ưu tiên tập trung cho vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và các vùng biên giới, hải đảo… Cùng với việc đầu tư xây dựng các công trình mới, Trung tâm cũng yêu cầu các địa phương chú trọng nâng cấp, cải tạo các công trình đã có tăng cường hiệu quả công trình, đặc biệt là ở những vùng có nhu cầu cấp bách về nguồn nước sinh hoạt.

Ngoài nguồn vốn nhà nước và vốn tài trợ quốc tế, năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng các chính sách khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân đầu tư xây dựng các công trình cấp nước cho khu vực nông thôn.