Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định đã ban hành năm 2006 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp sẽ được tính theo mức độ từng chất ô nhiễm.

Theo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công bố định mức phát thải của chất gây ô nhiễm làm căn cứ tính toán khôi lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp để xác định số phí phải nộp; đồng thời khảo sát theo định kỳ, xác định chất gây ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp để điều chính mức phí cho phù hợp.

Đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền đo đạc, lấy mẫu phân tích nước thải sẽ căn cứ vào kết quả đo đạc, phân tích để tính toán, xác định số phí phải nộp.