85% dân nông thôn sẽ được dùng nước sạch vào năm 2010

Đó là một trong những mục tiêu lớn trong Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Chương trình cũng đề ra các mục tiêu như 70% số hộ gia đình ở nông thôn cũng có nhà tiêu hợp vệ sinh; 70% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh. Tất cả các nhà trẻ, trường học, trạm xá, chợ, trụ sở xã và các công trình công cộng khác ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, được giải quyết cơ bản.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, một số giải pháp được đề xuất gồm khuyến khích các thành phần kinh tế-xã hội đầu tư phát triển nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; huy động sự tham gia của cộng đồng và có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.