Thống nhất thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện dự án

Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2924 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thống nhất thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án.

Theo Công văn, trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT đã phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đất đai, qua đó đã góp phần tạo quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo thống nhất, đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành rà soát, lập từng hồ sơ cụ thể theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TTBTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 và gửi về Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ do các địa phương gửi để đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án vẫn xảy ra tình trạng một số hồ sơ còn thiếu, hoặc gửi chậm so với tờ trình, chưa đầy đủ theo quy định tại tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12 /2019, dẫn tới thời gian giải quyết chưa đảm bảo.

Nhằm đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả và việc tổng hợp các chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/ 6/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và có báo cáo gửi về Bộ trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.