Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học

Trong giai đoạn từ 2007 – 2010, Bộ Công nghiệp sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.
Với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, chương trình sẽ tập trung xây dựng chính sách thuế đối với các sản phẩm thân thiện môi trường theo hướng khuyến khích phát triển sử dụng nhiên liệu sinh học; chính sách khuyến khích đầu tư, sản xuất nhiên liệu sinh học và chính sách khuyến khích sản xuất sinh khối phục vụ phát triển nguyên liệu sinh học. 
Các chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cho các doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, chủ động sản xuất các vật liệu, chất phụ gia bằng nhiên liệu sinh học, nhằm đa dạng hoá các nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất./.