Bộ TN&MT muốn bãi bỏ 36 điều kiện kinh doanh

Sau khi rà soát, Bộ TN&MT muốn bãi bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh, sửa đổi 15 điều kiện yêu cầu với cá nhân trong doanh nghiệp. Với những sửa đổi này, người dân và DN sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan tới lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Bộ TN&MT muốn bãi bỏ, đơn giản hoá hàng chục điều kiện đầu tư kiinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến môi trường (Ảnh: PV/Lao Động)

Bộ TN&MT vừa có văn bản số 5724/BTNMT-PC gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị kiến nghị sửa đổi Luật Khoáng sản và 12 Nghị định của Chính phủ

Theo Bộ TN&MT, thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; theo hướng dẫn và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 6770/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát lại các điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKĐTKD) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và báo cáo kết quả rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh.

Cụ thể: Về điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực, theo quy định tại Phụ lục số 04 Luật Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với 163 ĐKĐTKD.

Bộ TN&MT đề xuất chuyển ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường với 22 điều kiện kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh: (lĩnh vực đất đai: 07 điều kiện; lĩnh vực môi trường 06 điều kiện; lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 06 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước: 15 điều kiện; lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 01 điều kiện; lĩnh vực khí tượng thủy văn: 01 điều kiện).

Bên cạnh đó, sửa đổi 15 điều kiện yêu cầu với cá nhân trong doanh nghiệp phải bảo đảm về điều kiện kinh nghiệm, thời gian công tác theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều cách lựa chọn để chứng minh cá nhân có đủ điều kiện về kinh nghiệm, chuyên môn (lĩnh vực đất đai: 02 điều kiện; lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 01 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước: 11 điều kiện; lĩnh vực khí tượng thủy văn: sửa đổi 01 điều kiện).

Mặt khác, Bộ này cũng đề xuất chuyển 01 ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm với 22 điều kiện đầu tư kinh doanh (còn 17 ngành nghề); kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện và sửa đổi 15 điều kiện đầu tư kinh doanh tại 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (chiếm 44,78%).