Thành lập Cục Cảnh sát Môi trường

Ngày 29/11, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã ký Quyết định thành lập Cục Cảnh sát môi trường thuộc Tổng cục Cảnh sát.
Cục Cảnh sát môi trường có trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thống nhất quản lý, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát môi trường trong cả nước thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường.
Cục Cảnh sát môi trường có nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về môi trường theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.Cục Cảnh sát môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số hoạt động điều tra theo pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.