Tính phí môi trường trong khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Cách tính phí môi trường trong khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính thực hiện, hiện đang được lấy ý kiến đóng góp của người dân.

Dự thảo quy định, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ sẽ được tính bằng số lượng từng loại khoáng sản khai thác trong kỳ (tấn hoặc m3) nhân với mức phí phải nộp của từng loại khoáng sản tương ứng(đồng/tấn hoặc đồng/m3).

Phí bảo vệ môi trường phụ thuộc vào lượng khoáng sản khai thác được trong từng thời gian nhất định (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cách tính số lượng khoáng sản được thực hiện như sau:

Đối với khoáng sản không kim loại, số lượng khoáng sản chính là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí, không phân biệt mục đích khai thác và công nghệ khai thác hoặc vùng, miền, điều kiện khai thác.

Đối với khoáng sản kim loại, cách tính áp theo số lượng quặng khoáng sản kim loại thô khai thác thực tế trong kỳ nộp phí, không phân biệt mục đích khai thác và công nghệ khai thác hoặc vùng, miền, điều kiện khai thác.

Trường hợp quặng khoáng sản kim loại khai thác phải qua sàng tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra, căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ quy đổi từ số lượng quặng khoáng sản kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản kim loại thô làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản kim loại cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cũng theo Dự thảo, mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên, đồng thời gửi bản sao hồ sơ khai phí cho cơ quan thuế nơi khai thác khoáng sảnPhí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo tháng và quyết toán năm. Thời hạn kê khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.