Cần xem xét lại quy định tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 15/05/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2257/BNN-KHCN góp ý cho dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường tại Việt Nam.

Trong đó, Bộ NN&PTNT cho rằng việc ban hành thông tư quy định tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường tại Việt Nam là cần thiết và phù hợp với pháp luật Việt Nam nhưng cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét lại quy định về chiều rộng của túi ni lông cho phù hợp hơn.