Nghị định số 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định số 91/2002/NĐ-C