Tăng cường quản lý vận hành cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các quy định về đầu tư, quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; tổ chức, triển khai công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân kỹ thuật neo đậu tránh trú bão.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề xuất sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu của Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão, tiêu chuẩn thiết kế công trình, suất vốn đầu tư cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án ưu tiên, các dự án đang đầu tư xây dựng dở dang theo các Quyết định: số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và số 1346/QĐ-TTg Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung chỉ đạo tăng cường công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đồng thời hoàn thành việc công bố cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo đúng quy định của Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 8/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; khẩn trương xây dựng và ban hành quy trình duy tu, bảo trì công trình và kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo đúng quy định.

Bên cạnh đó chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương cho công tác quản lý, duy tu, bảo trì để các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão vận hành, hoạt động thông suốt, phát huy vai trò, hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, diễn tập kỹ thuật neo đậu tránh trú bão cho ngư dân.