Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện văn bản hướng dẫn

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15/10/2014.

Đồng thời phối hợp với các Bộ, cơ quan, tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan về lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2014.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh cần phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý liên quan đến bảo vệ môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Trong quá trình xây dựng, thẩm định, phối hợp lấy ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp, địa bàn dân cư, hộ gia đình và từng người dân. Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trong Quý III và Quý IV/2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường rộng rãi trong nhân dân.

UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương; ban hành kịp thời các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được giao trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xây dựng chỉ tiêu đánh giá tình hình thực thi

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; nắm bắt tình hình thực tế, thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường khi triển khai trên thực tế; đánh giá hiệu quả về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả chất lượng của cán bộ, công chức khi thi hành pháp luật về môi trường; thông qua tình hình thực tế để tiếp tục triển khai những biện pháp tăng cường hiệu quả thi hành Luật Bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong năm 2015.