Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02/12/ 2003 về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020