Điện Biên: Điều chỉnh kế hoạch giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ đất lâm nghiệp

Nhằm đánh giá, điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2030, vừa qua Điện Biên đã thực hiện rà soát lại toàn bộ đo đạc, lập hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp có rừng, chưa có rừng và kết quả của việc cấp GCNQSDĐ đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biện tổng diện tích đã thực hiện rà soát, đo đạc, lập hồ sơ địa chính là 295.835,57ha, trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng là 79.618,28ha (đạt 82%); đất lâm nghiệp chưa có rừng 216.217,29ha (đạt 129,4%). 8/10 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp có rừng với diện tích 34.268,8ha (đạt 35,3%) và 7/10 huyện, thị xã, thành phố thực hiện cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp chưa có rừng với diện tích 24.506,02ha (đạt 14,7%).

Cùng với đó, theo kết quả công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2022 và kết quả rà soát diện tích rừng năm 2023: Diện tích đất lâm nghiệp có rừng: 427.025,59ha (gồm đất rừng cao su là 1.908,97ha; đất rừng cây đặc sản 580,67ha; đất rừng ngoài quy hoạch l9.419,46ha; diện tích có rừng điều chỉnh Kế hoạch số 2783/KH-UBND của UBND tỉnh là 415.116,49ha).

Tổ công tác giao đất, giao rừng huyện Điện Biên Đông xác định ranh giới rừng trên bản đồ

Căn cứ kết quả rà soát, liên ngành đã đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 theo Kế hoạch 2783/KH-UBND, tổng diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp là 592.269ha; trong đó: Diện tích đất lâm nghiệp có rừng: 415.116,49ha (đã trừ 1.908,97ha đất rừng cao su; đất rừng cây đặc sản 580,67ha; đất rừng ngoài quy hoạch 9.419,46ha). Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng: 165.243,41ha.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Hiện nay, diện tích đất lâm nghiệp là 592.269,0ha (giảm 102.484ha so với số liệu tại Kế hoạch 2783/KH-UBND của UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất lâm nghiệp cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biện tổng diện tích đã thực hiện rà soát, đo đạc, lập hồ sơ địa chính là 295.835,57ha

Để khắc phục những hạn chế tồn tại về việc chậm tiến độ giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo kế hoạch của tỉnh do chậm vốn, thiếu nguồn lực. Chúng tôi đang yêu cầu UBND các huyện bổ sung kinh phí để thực hiện chi trả cho các đơn vị tư vấn thực hiện công tác giao đất, giao rừng; cấp phôi giấy CNQSDĐ lâm nghiệp… Hiện nay, có một số huyện như: Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ đang đề xuất với Ban Chỉ đạo thay đổi chỉ tiêu giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSDĐ.

Ông Tiến cho biết thêm: Quan điểm của tỉnh, từ nay đến Hội nghị tổng kết Kết hoạch 2783/KH-UBND (tháng 3/2024), tỉnh sẽ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ban chỉ đạo văn bản gửi Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy đề nghị chỉ đạo và đưa vào chương trình công tác của huyện từ nay đến tháng 3/2024, trong đó mục tiêu đến thời điểm tổng kết, các huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch đạt trên 70%. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch trình Ban chỉ đạo để thống nhất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Các huyện phải tổ chức giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân ngoài thực địa. Chúng tôi sẽ bố trí đủ kinh phí theo thẩm quyền để các địa phương tổ chức thực hiện.