Hiện trạng rừng Việt Nam năm 2022

Theo Quyết định số 2357/QĐ-BNN-KL ngày 14/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 31/12/2022, diện tích rừng của cả nước bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.134.082 ha rừng trồng là 4.655.993 ha. Tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,02%.