Tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ rừng và kiểm lâm

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và hệ thống kiểm lâm địa bàn tại tỉnh Quảng Nam vừa ký kết hợp tác để quản lý, bảo vệ, phát triển và bảo tồn rừng.

Lễ ký kết phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: USAID.

Vừa qua, lễ ký kết triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên giữa ban quản lý rừng và hạt kiểm lâm diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc nâng cao tính hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học giữa lưc lượng bảo vệ rừng chuyên trách (LLBVRCT) và lực lượng kiểm lâm địa bàn.

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc dự án Quản lý Rừng Bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học (VFBC), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã hỗ trợ xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và khung hoạt động phối hợp hiệu quả giữa LLBVRCT và lực lượng kiểm lâm địa bàn nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực hoạt động của dự án.

Ban quản lý dự án Quản lý Rừng Bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học (VFBC) tại tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ triển khai các nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp đã được quy định theo quyết định số 379/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/7/2022 của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên giữa Kiểm lâm làm việc tại địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở.

Ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, Phó Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Nam đã phát biểu:”Việc áp dụng mô hình phối hợp giữa ban quản lý rừng và hạt kiểm lâm sẽ góp phần nâng cao hơn nữa năng lực bảo vệ rừng và năng lực thực thi pháp luật lâm nghiệp đồng thời tăng cường giám sát thực thi nhiệm vụ giữa kiểm lâm làm việc tại địa bàn và LLBVRCT.

Bên cạnh đó, mô hình phối hợp sẽ góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, chính sách và pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; đồng thời vận động cộng đồng dân cư liên quan tham gia tích cực vào công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học”.

Thông qua sự kiện này, Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện bàn giao trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai thực hiện công cụ giám sát tuần tra (SMART) đến các Ban quản lý rừng, Hạt kiểm lâm trong khu vực dự án giúp nâng cao hiệu quả tuần tra bảo vệ rừng tại dịa phương.