Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng góp phần bảo vệ 7,3 triệu héc ta rừng

Theo Bộ NN& PTNT, năm 2023, hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, truyền thông, phấn đấu thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 3.200 tỷ đồng; kịp thời giải ngân đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định hiện hành; bảo đảm duy trì 7,3 triệu héc ta rừng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Bộ NN&PTNT đề nghị các quỹ rà soát cụ thể, hoàn thiện việc thu – chi của năm 2022 và các năm trước bảo đảm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Năm 2022, tổng số thu tiền dịch vụ môi trường rừng cả nước đạt trên 3.700 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch và tăng 17% so với năm 2021. Tiền dịch vụ môi trường rừng góp phần hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ cho 7,3 triệu héc ta rừng, chiếm 49,6% tổng diện tích rừng toàn quốc, tăng 0,56 triệu héc ta rừng so với cùng kỳ năm trước.