Thành lập thí điểm 5 nhóm truyền thông bảo tồn cộng đồng

Nhóm Truyền thông cộng đồng hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học…

Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ nhằm mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực rừng có giá trị cao về đa dạng sinh học của quốc gia. Quảng Bình là một trong 6 tỉnh tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2 của Dự án này. Tại đây, Dự án sẽ tập trung triển khai thực hiện tại các xã thuộc vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong.

Một nhóm truyền thông bảo tồn cộng đồng.

Trong đó, các hoạt động tuyên truyền được tập trung thực hiện nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã thông qua các phương pháp thay đổi hành vi, gồm hỗ trợ tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm giảm nhu cầu về sản phẩm động vật hoang dã; nhóm hoạt động khuyến khích sáng kiến cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong chuỗi hoạt động truyền thông thuộc Kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được phê duyệt, Dự án VFBC tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan hỗ trợ thành lập 5 Nhóm Truyền thông bảo tồn cộng đồng trên địa bàn các xã Thượng Trạch, Phúc Trạch, Thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch ), xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy). Mỗi nhóm có từ 25 – 30 thành viên.

Nhiệm vụ chính của các Nhóm Truyền thông cộng đồng là tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng xã hội về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng nhằm góp phần ngăn chặn các mối đe dọa đối với tài nguyên rừng, tài nguyên đa dạng sinh học vùng lõi và vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong, từng bước đi đến ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về rừng và động vật hoang dã.

Ban điều hành nhóm là đại diện chính quyền địa phương cấp xã, hoạt động trên cơ sở điều lệ được thống nhất và cam kết hợp tác của các thành viên tham gia; thu hút những người tự nguyện cùng sở thích để tuyên truyền, giáo dục vận động để thành viên chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học…