Bình Định: Kết quả xử lý vụ phá rừng xã Mỹ Hiệp

UBND huyện Phù Mỹ vừa có báo cáo kết quả giải quyết vụ phá rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, diện tích 11,51 ha cây keo lai, bạch đàn trồng trên đất quy hoạch phát triển rừng, cây keo lai trồng xen trong rừng tự nhiên chức năng phòng hộ không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, UBND huyện Phù Mỹ vẫn chưa xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Phù Mỹ và Công văn số 748, ngày 30/6/2022 của Ban Nội chính Tỉnh Ủy về việc báo cáo, xác minh 11,51 ha rừng tự nhiên, rừng sản xuất tại khoảnh 2a tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp bị xâm hại.

UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ kiểm tra, xác minh; đồng thời chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp thuê Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định kiểm tra, xác định và có kết luận thiệt hại rừng tại Thông báo số 107, ngày 06/7/2022 của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định.

Những cánh rừng bị chặt phá để trồng cây keo mới

Cụ thể, đối với 1,59 ha rừng tái sinh tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ bị xâm hại, trong đó, diện tích 1.320 m2 rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc loại rừng phòng hộ tại lô 9.1 và lô 9.2, khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp do ông Châu Thanh Vương phá trái pháp luật. Ngày 12/7/2022, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 139 đối với ông Châu Thanh Vương với số tiền 5.000.000 đồng và buộc thanh toán chi phí trồng lại rừng với số tiền là 8.525.566 đồng để UBND xã Mỹ Hiệp trồng lại rừng phòng hộ theo hướng dẫn của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.

Nhiều diện tích rừng bị bao chiếm như tài sản riêng

Diện tích 4.938 m2 rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng (4.429 m2 rừng phòng hộ, 509 m2 rừng sản xuất) tại lô 9.3, lô 9.4 và lô 23.1, khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp bị phá để trồng cây keo lai, nhưng chưa tìm ra đối tượng vi phạm, UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ tiếp tục phối hợp với UBND xã Mỹ Hiệp điều tra, xác minh xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm UBND huyện xử lý như sau: Đối với diện tích 4.429 m2 rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng, chức năng phòng hộ, bị phá trong khoảng thời gian năm 2021 (hiện nay đã trồng cây keo chưa thành rừng), chưa tìm ra đối tượng vi phạm; UBND huyện chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp lập thủ tục nhổ bỏ để trồng rừng theo tiêu chí phòng hộ (trồng cây bản địa) nhằm phục hồi lại hiện trạng rừng đã mất.

Đối với diện tích 509 m2 rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng, chức năng sản xuất, bị phá trong khoảng thời gian năm 2021 (hiện nay đã trồng cây keo chưa thành rừng), chưa tìm ra đối tượng vi phạm. UBND huyện giao UBND xã Mỹ Hiệp lập thủ tục nhổ bỏ, đồng thời xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng đất cụ thể, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện giao đất sản xuất lâm nghiệp cho nhân dân.

Cây rừng bị chặt hạ để trồng cây keo

Diện tích 9.642 m2 rừng tái sinh tự nhiên, chức năng phòng hộ do ông Châu Thanh Vương phá để trồng cây keo lai (khoảng 3 đến 6 năm tuổi đã thành rừng) tại lô 9.5 và 9.6, khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14) thì hành vi vi phạm của ông Vương đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên không ra quyết định xử phạt, mà chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Vương trồng lại rừng. Tuy nhiên, diện tích này hiện nay đã thành rừng, UBND huyện thu hồi và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ khoanh nuôi bảo vệ và khai thác theo quy chế quản lý rừng phòng hộ.

Cây gỗ lớn bị đốn hạ

Riêng diện tích 9,92 ha (có 0,5 ha đất quy hoạch chức năng phòng hộ, 9,42 ha đất quy hoạch chức năng sản xuất), trong đó, diện tích 9,42 ha đất quy hoạch chức năng sản xuất tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp do ông Hà Văn Thanh mua lại của một số hộ gia đình diện tích 74.600 m2, ông Châu Thanh Vương chiếm 9,31 ha, bà Nguyễn Thị Thạch chiếm 0,61 ha. UBND huyện chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp phối hợp với các ngành chức năng của huyện xác lập biên bản xử lý vi phạm. Đồng thời xây dựng phương án quản lý diện tích 9,92 ha đất quy hoạch chức năng sản xuất theo đúng quy định pháp luật.

Diện tích 0,5 ha đất quy hoạch chức năng phòng hộ, UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo quy định của pháp luật và giao Ban quản lý rừng phòng hộ xây dựng kế hoạch quản lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều cây keo, bạch đàn trồng trái phép đã bắt đầu phát triển

Hiện tại, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Mỹ Hiệp chưa thống nhất loại đất để xử phạt vi phạm hành chính một số hộ dân. Do đó, để có cơ sở xử lý vi phạm hành chính đúng theo quy định pháp luật. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Mỹ Hiệp phối hợp để xác minh, thống nhất loại đất trước khi người dân vi phạm và tham vấn ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh để làm cơ sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.