Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để rừng tự nhiên bị tàn phá

Liên quan đến tình trạng phá rừng tự nhiên xảy ra tại dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, chiều 26/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công trình quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại Dự án trên do Tỉnh đoàn Đắk Lắk quản lý.

Rừng tự nhiên thuộc dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, xã Ia Lốp, huyệ Ea Súp quản lý bị tàn phá trái phép.

Theo kết quả kiểm tra, trên diện tích đơn vị được giao quản lý vẫn để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, khoanh lô, chia vùng, cày xới lấn chiếm đất rừng, trồng hoa màu, cây lâu năm trong lâm phần quản lý dẫn đến làm giảm trữ lượng rừng tự nhiên, chuyển qua trạng thái đất trống.

Trước tình trạng trên, để ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý của dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp nói riêng và địa bàn huyện Ea Súp nói chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tỉnh đoàn Đắk Lắk tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng và canh tác trái pháp luật trên lâm phần của đơn vị quản lý. Đồng thời phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, UBND xã Ia Lốp tổ chức rà soát, thống kê, lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên lâm phần đơn vị quản lý.

Rừng tự nhiên thuộc dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp bị triệt hạ nằm ngổn ngang.

Các lực lượng chức năng tổ chức lực lượng, tập trung quản lý, bảo vệ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao. Chủ động rà soát, xác định cụ thể những khu vực có điểm nóng, dự báo những nguy cơ có khả năng xảy ra các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên lâm phần quản lý, tiến hành xây dựng ngay kế hoạch chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng ngay từ khi hành vi vi phạm mới xảy ra. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã theo quy định tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát lại toàn bộ hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang quản lý bảo vệ tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp, trong đó cần xác định rõ diện tích đất có rừng, diện tích đất không có rừng, diện tích khác… có báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị UBND huyện Ea Súp chỉ đạo UBND xã Ia Lốp tích cực phối hợp lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp kiểm tra, truy quét, phát hiện, ngăn chặn tình trạng xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp trên khu vực đất rừng thuộc quản lý của dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp; phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý việc vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện hỗ trợ, phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp trong việc điều tra, xác minh, xử lý việc phá rừng trên lâm phần quản lý tại dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý trong việc để xảy ra việc phá rừng trái pháp luật nêu trên mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 2/3/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017; điều 2 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng của UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng nhằm tăng cường kỷ cương và giám sát việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 2/3/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ Tỉnh đoàn Đắk Lắk trong việc rà soát lại toàn bộ hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang quản lý bảo vệ tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp.