Lạng Sơn: Người dân bảo vệ rừng nghiến nguyên sinh