Bão số 4 diễn biến phức tạp, mạnh thêm trước khi vào đất liền