Lạng Sơn: Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 482/VP-KT, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh về việc thực hiện nội dung Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT chỉ đạo thực hiện thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng cấp tỉnh (không sử dụng điện thoại và thư điện tử cá nhân cho đường dây nóng) đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ TN&MT; phối hợp với cơ quan liên quan tiếp nhận, vận hành và hướng dẫn sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu liên quan đến đường dây nóng;

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bố trí cán bộ tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng cấp tỉnh, phối hợp thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thiết lập, vận hành, quản lý đường dây nóng cấp huyện, xã, đồng thời tổ chức tuyên truyền và công khai kết quả hoạt động của đường dây nóng trên địa bàn.

Ông Quỳnh cũng giao UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng tối thiểu (không sử dụng điện thoại và thư điện tử cá nhân cho đường dây nóng), bố trí cán bộ, phân công lãnh đạo UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng; phối hợp với Sở TN&MT tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.