Bị đàn rái cá cắn khi chạy bộ trong vườn bách thảo